Skip to content

Регулирање на неплатен стаж од 1997-2003 година

Лице кое било осигурано и било во работен однос од 1997 до 2003 година, а работодавачот не му ги исплатил придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, може самoто да изврши плаќање на истите. Ова право лицето може да го оствари…

Повеќе
Back To Top