Skip to content

Градење без одобрение за градба

На изграден објект без одобрение за градење, неговиот градител нема сопственост врз истиот меѓутоа до легализирање на објектот или пак рушење, ужива соодветна судска заштита како сопственик. Градителот на објектот изграден на свое или туѓо земјиште без одобрение за градење,…

Повеќе

Постапка за издавање одобрение за градење

Постапката за издавање на одобрение за градење се одвива на следниот начин: инвеститорот поднесува барање за одобрение на градба во електронска форма до надлежниот орган;потребната документација која треба да се поднесе се состои од:архитектонско - урбанистички проект заверен од надлежен…

Повеќе
Back To Top