Skip to content

Одговорност за неисправен производ

Одговорност сноси произодителот за производ пуштен во промет кој е неисправен, а исто така одговара и за штетата предизвикана од неисправноста на тој производ, без оглед на вината. Произодителот на производот и лицето кое го увезува истиот одговараат солидарно за…

Повеќе
Back To Top