Skip to content

Физичка делба на земјоделско земјиште

Физичка делба може да се изврши и на земјоделско земјиште. Земјоделското земјиште без разлика дали е во приватна или државна сопственост може да биде предмет на физичка делба меѓу сосопствениците или заедничките сопственици, но само доколку катастарската парцела е со…

Повеќе
Back To Top