Skip to content

Комунални такси

Комуналните такси ги плаќаат физички и правни лица кои вршат определена дејност. Истите се плаќаат за определени права, предмети и услуги кои се од јавен интерес и се од локално значење. Комуналните такси се плаќаат за: секоја фирма, односно назив…

Повеќе
Back To Top