Skip to content

Данок и даночна стапка

Оданочувањето како обврска го наложува државата на граѓаните (физички лица) и претпријатијата (правни лица). Тие мора задолжително да издвојуваат дел од својот приход или имот со цел да се задоволат државните потреби. Видови на даноци: Данок на доход (данок на…

Повеќе
Back To Top