Skip to content

Даночна пријава

Даночната пријава претставува запис на даночен обврзник за остварените приходи, извршените расходи, добивката, имотот, прометот на добра и услуги или други трансакции кои се од значање заради утврдување на данок. Секој даночен обврзник мора да поднесе даночна пријава до Управата…

Повеќе
Back To Top