Skip to content

Цесија

Цесијата претставува договор за отстапување на долг. Доверителот може со договор склучен со трет да го пренесе врз него своето побарување, освен она чие пренесување е забрането. Договорот за отстапување нема дејство спрема должникот, ако тој и доверителот договориле дека…

Повеќе
Back To Top