Skip to content

Јавни набавки (тендери)

Постапките за јавни набавки за 2021 година започнаа. Договорните органи чиј предмет е снабдување со стоки, обезбедување услуги или изведување градежни работи на официјалната страна на Бирото ги објавија огласите за јавни набавки и за прибирање на понуди за истите.Поради…

Повеќе
Back To Top