Skip to content

Упис на промена на сопственици во јавна книга

Упис на промена на сопственици во јавна книга е постапка која се извршува пред Агенција за катастар на недвижности или пред надлежен нотар. Постапка за упис на промена на сопственици пред надлежен нотар е кога се склучуваат договори (како на…

Повеќе

Вистински сопственик

Вистински сопственик е секое физичко лице кое е краен сопственик на клиентот (или го контролира клиентот/физичкото лице) во чие име и за чија сметка се извршува трансакцијата.* Односно, вистински сопственик е физичко лице (или лица) кое е сопственик во правното…

Повеќе
Back To Top