Skip to content

Легализација на странска јавна исправа

Јавна исправа претставува секоја исправа што ја издал државен орган односно организација или институција во вршење на јавно овластување во својата надлежност. Странките можат во постапки во нашата земја пред судовите и државните органи како доказ да поднесуваат јавни исправи…

Повеќе
Back To Top