Skip to content

Заштита на правото на сопственост

Правото на сопственост може да се заштити со тужба. 1. Сопственичка тужба за поврат на стварта – тужба со која сопственикот бара од држателот на стварта да се врати определената ствар, при што сопственикот мора да докаже дека има право…

Повеќе
Back To Top