Skip to content

Сопственост и стварни права на странски лица

Странско физичко лице е лице кое нема државјанство на Република Северна Македонија. Странско правно лице е она правно лице кое има регистрирано седиште надвор од територијата на Република Северна Македонија. Право на сопственост може да стекнуваат странски физички и правни…

Повеќе
Back To Top