Skip to content

Право на старосна пензија

Право на користење старосна пензија има осигуреник: кога ќе наполни 64 години за мажи; кога ќе наполни 62 години за жени; со минимум 15 години работен стаж. Доколку немате искористено право на старосна пензија, поради немање на 15 години работен…

Повеќе
Back To Top