Skip to content

Продажба на земјиште кај сосопственици

Сосопственост претставува сопственост на две или повеќе лица кои имаат право на сопственост врз одредена недвижност. Сосопственикот кој сака да го продаде својот дел мора прво да го понуди на другиот  сосопственик или на останатите сосопственици (преку нотар со понуда…

Повеќе

Обврски на сосопственикот при продажба

Обврски на сосопственикот при продажба на недвижност со првенство на купување Сосопственоста е сопственост на повеќе лица врз одредена недвижност или врз ствар. Сосопственикот може да ја користи недвижноста и да располага со неа без согласност на другите сопственици. Но,…

Повеќе
Back To Top