Skip to content

Право на надомест на трошоците за лекови

Правото на надомест на трошоците за купени лекови може да оствари осигурeно лице со поднесување барање за надомест (рефундација) на средства, но само за лекови кои паѓаат на товар на Фондот. Рефундација на средствата за купените лекови може да се…

Повеќе
Back To Top