Skip to content

Вознемирување на работно место

Забрането е секаков вид на вознемирување на работното место и злоупотреба на правата со вознемирување на работното место, согласно Законот за заштита од вознемирување на работното место. Под психичко вознемирување на работното место се подразбира секое негативно однесување на поединец…

Повеќе
Back To Top