Skip to content

Пазарна вредност на градежно земјиште

Пазарната вредност на градежното земјиште се утврдува според просечната цена на извршените купопродажби во годината која и претходи на тековната година за која се врши процена на земјиштето. Во случај да не се извршени купопродажби на подрачјето на општината, пазарната…

Повеќе
Back To Top