Skip to content

Продажба на земјоделско земјиште

Продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост се врши врз основа на годишна програма за продажба на земјоделско земјиште која ја донесува Владата. Министерството во рок од 15 дена по донесување на одлукатa, распишува јавен оглас за продажба на земјоделското…

Повеќе

Продажба на земјиште кај сосопственици

Сосопственост претставува сопственост на две или повеќе лица кои имаат право на сопственост врз одредена недвижност. Сосопственикот кој сака да го продаде својот дел мора прво да го понуди на другиот  сосопственик или на останатите сосопственици (преку нотар со понуда…

Повеќе

Обврски на сосопственикот при продажба

Обврски на сосопственикот при продажба на недвижност со првенство на купување Сосопственоста е сопственост на повеќе лица врз одредена недвижност или врз ствар. Сосопственикот може да ја користи недвижноста и да располага со неа без согласност на другите сопственици. Но,…

Повеќе
Back To Top