Skip to content

Застареност

Со застареност престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската. Застареноста почнува да тече првиот ден по денот кога доверителот имал право да бара исполнување на обврската (освен ако за одделни случаи со закон не е пропишано нешто друго).…

Повеќе
Back To Top