Skip to content

Разлика помеѓу имотен и поседовен лист

Со имотниот лист се докажува запишаното право на сопственост и други стварни права на недвижностите во согласност со закон и истиот претставува јавна исправа. Имотниот лист содржи: - податоци за катастарските парцели; - податоци за зградите и посебните делови од…

Повеќе
Back To Top