Skip to content

Издавање пасош на странец

Пасош на странец му издава Министерството за внатрешни работи во определени случаи и тоа: се издава на странец кој законски престојува во Република Северна Македонија, а нема и не може да обезбеди важечка странска патна исправа од државата чиј државјанин…

Повеќе
Back To Top