Skip to content

Осигурување во случај на невработеност

Во рамки на работниот однос вработените се задолжително осигурани во случај на невработеност. Брачен другар може да се осигура во случај на невработеност (државјанин на РСМ) на работа во друга држава.Права на осигурување во случај на невработеност се: паричен надоместок;подготовка…

Повеќе

Паричен надоместок за прекин на работен однос

Граѓанин кој има прекин на работниот однос има право на паричен надоместок. Невработено лице што било во работен однос најмалку 9 месеци непрекинато, или пак 12 месеци со прекин во последните 18 месеци, пред да му престане работниот однос, има…

Повеќе
Back To Top