Skip to content

Пресметување пазарна вредност на стан

Пазарната вредност на становите се пресметува според: вид на градба - армирано бетонска, неармирано бетонска и монтажна конструкција според пресметковните бодови по м2 функционална површина; инсталации: водовод и канализација; електрична (монофазна, трофазна и модерна); парно греење, плин, безбедносни системи, телефонска…

Повеќе

Пазарна вредност на станбена куќа

Кај индивидуалните куќи пресметковните бодови по метар квадратен функционална површина, пооделно се применуваат за подрум, сутерен, приземје, кат и поткровје. Пазарната вредност на индивидуалните станбени куќи се пресметува според следниве елементи:а) вид на градба и тоа за армирано бетонска, полна…

Повеќе

Пазарна вредност на градежно земјиште

Пазарната вредност на градежното земјиште се утврдува според просечната цена на извршените купопродажби во годината која и претходи на тековната година за која се врши процена на земјиштето. Во случај да не се извршени купопродажби на подрачјето на општината, пазарната…

Повеќе
Back To Top