Skip to content

Зелен картон

Зелениот картон е документ кој е неопходен да се поседува за патување со сопствено возило надвор од државата. Се издава врз основа на осигурувањето од автоодговорност и претставува замена за полиса на осигурување од авотомобилска одговорност издадена од нашата земја…

Повеќе

Осигурување во случај на невработеност

Во рамки на работниот однос вработените се задолжително осигурани во случај на невработеност. Брачен другар може да се осигура во случај на невработеност (државјанин на РСМ) на работа во друга држава.Права на осигурување во случај на невработеност се: паричен надоместок;подготовка…

Повеќе

Обештетување во случај на незгода на автопат

Доколку на автопат се случи незгода, потребно е истата да се пријави во Министерството за внатрешни работи. Записник за незгодата случена на автопат ќе направи Министерството за внатрешни работи на самото место на незгодата. Доколку за возилото, возачот односно сопственикот…

Повеќе
Back To Top