Skip to content

Услови за користење на оружје

Оружје и муниција може да се набавува само со одобрение издадено од МВР (Министерство за внатрешни работи). Одобрението може да се издаде согласно со категоризацијата на оружјето која е поделена на: категорија А-оружје, категорија Б-оружје, категорија Ц-оружје и категорија Д-оружје.…

Повеќе
Back To Top