Skip to content

Упис на промена на сопственици во јавна книга

Упис на промена на сопственици во јавна книга е постапка која се извршува пред Агенција за катастар на недвижности или пред надлежен нотар. Постапка за упис на промена на сопственици пред надлежен нотар е кога се склучуваат договори (како на…

Повеќе
Back To Top