Skip to content

Кога брачниот другар го губи правото на наследување?

Брачниот другар правото на наследување го губи, односно му престанува со развод на бракот или со поништување на бракот. Брачниот другар нема право на наследство ако: оставителот поднел тужба за развод на бракот, а по смртта на оставителот се утврди…

Повеќе

Дали се наследува долг?

Во вредноста на оставината на оставителот влегуваат и неговите долгови. Наследникот во делот од оставината што ја наследува ги наследува и долговите кои ги имал оставителот, но во висина на неговиот наследен дел. Наследникот не може да се откаже од…

Повеќе

Наследник во оставинска постапка

Кругот на наследници во оставинска постапка го сочинуваат сите потомци на оставителот, посвоениците и нивните потомци, брачниот другар на оставителот, неговите посвоители, неговите родители, неговите браќа и сестри и нивните потомци и неговите дедовци и баби и нивните потомци. Како…

Повеќе

Како се стекнува сопственост на имот?

Сопственоста може да се стекне со: Полноважно правно дело, односно договор за купопродажба или договор за дар, заверен кај нотар и запишан во катастар;Наследување (наследник ако наследи од оставител, врз основа на закон или тестамент);Одлука на државен орган (пример: со…

Повеќе
Back To Top