Skip to content

Одговорност за неисправен производ

Одговорност сноси произодителот за производ пуштен во промет кој е неисправен, а исто така одговара и за штетата предизвикана од неисправноста на тој производ, без оглед на вината. Произодителот на производот и лицето кое го увезува истиот одговараат солидарно за…

Повеќе

Одговорност на работодавачот при предизвикана штета на работа

Работодавецот е одговорен во случај кога работникот во работата или во врска со работата ќе му причини штета на трето лице (освен ако докаже дека работникот во дадените околности постапувал онака како што требало). Во случај кога работникот ја причинил…

Повеќе
Back To Top