Skip to content

Регистрација на моторно возило

Документите за регистрација на моторно возило се поднесуваат лично до Министерството за внатрешни работи, според местото на живеење на физичкото лице или според седиште на правното лице. Ако се врши регистрација на ново моторно возила потребни се да се достават…

Повеќе
Back To Top