Skip to content

Медијација

Медијација претставува посредување, решавање на спорен однос по пат на преговарање на мирен начин, со цел да се постигне негово разрешување. Медијацијата се применува во: имотно-правни, семејни, работни, трговски, потрошувачки, осигурителни спорови, спорови од областа на образованието, заштита на животната…

Повеќе
Back To Top