Skip to content

Застареност за извршување на прекршочните санкции

Со застареноста престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската. Застареност на извршување на прекршочните санкции постои, односно не може да се изврши кога се исполнети следниве услови: ако изминале 2 години од правосилноста на одлуката;од денот кога одлуката…

Повеќе

Дали извршителот може да извршува на цела плата или пензија?

Извршителот не може спрема должникот односно странката да извршува на целосниот износ од платата или пензијата на должникот. Извршувањето може да се извршува согласно Законот за извршување врз плата, пензија или надоместок на плата до износ од една третина (1/3)…

Повеќе

Приговор против неправилности при извршувањето

Приговор може да поднесе странката или учесникот ако сметаат дека при извршувањето се сторени неправилности. Приговорот мора да е образложен, аргументиран и поткрепен со соодветни докази. Рок за поднесување на приговор е 3 (три) дена по денот на осознавање на…

Повеќе
Back To Top