Skip to content

Изземање од извршување

Извршувањето може да се спроведе врз парични и непарични побарувања. Со оглед на минималните трошоци и едноставноста, најчесто се применува извршување врз паричните побарувања на должникот. Некои парични побарувања, согласно Законот за извршување, се изземени од извршувањето, а тука спаѓаат:…

Повеќе
Back To Top