Skip to content

Придонеси

Придонесите се јавна давачка која обврзникот ја плаќа од остварениот бруто-надоместок од работник однос, на сметка на соодветни социјални фондови, кои претставуваат основа за оставарување на тековни и идни права на осигуреникот како право за здравствена заштита, право на користење…

Повеќе
Back To Top