Skip to content

Права на купувачот на стан ако не се исполнети условите или роковите

Со склучување на преддоговор или договор за купопродажба на стан, купувачот станува негов сопственик. Првично, по склучување на преддоговорот или договорот купувачот треба да побара негов упис или прибележување на сопственоста во Агенцијата за катастар на недвижности. Доколку не се…

Повеќе
Back To Top