Skip to content

Застареност за извршување на прекршочните санкции

Со застареноста престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската. Застареност на извршување на прекршочните санкции постои, односно не може да се изврши кога се исполнети следниве услови: ако изминале 2 години од правосилноста на одлуката;од денот кога одлуката…

Повеќе

Застареност на поведување и водење на прекршочна постапка

Со застареност престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската. Застареност може да се јави на поведување и водење на прекршочната постака како и на извршувањето на прекршочните санкции. Застареност на поведување и водење на прекршочната постапка постои кога…

Повеќе
Back To Top