Skip to content

Закуп

Со договорот за закуп определен предмет или недвижност закуподавецот му предава на закупецот во употреба, за што закупецот за тоа му плаќа определен договорен надомест – закупнина. Закуподавецот е должен да му го предаде предметот или недвижноста на закупецот во…

Повеќе
Back To Top