Skip to content

Како се стекнува сопственост на имот?

Сопственоста може да се стекне со: Полноважно правно дело, односно договор за купопродажба или договор за дар, заверен кај нотар и запишан во катастар;Наследување (наследник ако наследи од оставител, врз основа на закон или тестамент);Одлука на државен орган (пример: со…

Повеќе
Back To Top