Skip to content

Експропријација

Експропријација претставува одземање и ограничување на правото на сопственост и имотните права на недвижностите на приватни лица поради јавен интерес. Со експропријација се одзема или ограничува правото на сопственост поради интерес од значење за државата или локалната самоуправа, поради градење…

Повеќе
Back To Top