Skip to content

Начини на престанок на важноста на договорите

Престанок на договорот е моментот на извршување на предметот на договорот односно исполнување на обврската од страна на должникот во полза на доверителот.  Престанокот на договорот може да биде со: Исполнување на обврската – со извршување на обврските од страна…

Повеќе
Back To Top