Skip to content

Даночни обврзници

Идентификација и регистрација на даночни обврзници Идентификација на даночен обврзник во даночната постапка исклучиво врши Управата за јавни приходи, така што му доделува единствен даночен број (ЕДБ), кој всушност претставува идентификационен број на даночниот обврзник за сите видови јавни приходи…

Повеќе

Данок и даночна стапка

Оданочувањето како обврска го наложува државата на граѓаните (физички лица) и претпријатијата (правни лица). Тие мора задолжително да издвојуваат дел од својот приход или имот со цел да се задоволат државните потреби. Видови на даноци: Данок на доход (данок на…

Повеќе
Back To Top