Skip to content

Коронавирус – Дозвола за движење

Дозвола за движење за време на важење на Одлуката за забрана за движење за физички лица кои обезбедуваат нега на трето лице, стари и изнемоштени. Физичките лица кои обезбедуваат нега на трети лица, стари и изнемоштени може да се движат…

Повеќе
Back To Top