Skip to content

Право на странците да стапуваат во приватноправни односи во РСМ

Странец е секое физичко лице кое не е државјанин на РСM. Странец има право да стапува во одделни приватниправни односи во РСМ и тоа: во семејноправни односи – да склучува брак со македонски државјанин, да биде посвоител или посвоеник и…

Повеќе
Back To Top