Skip to content

Пренамена на земјоделско земјиште

Земјоделско земјиште може да се пренамени во градежно земјиште. Доколку земјоделското земјиште под култура е пасишта може да се користи за неземјоделски цели и да се пренамени во градежно земјиште. Барање за трајна пренамена се поднесува согласно Законот за просторно…

Повеќе
Back To Top