Skip to content

Договор за вработување

Со договорот за вработување се заснова работен однос помеѓу работник и работодавач и истиот мора да биде склучен во писмена форма. Работодавачот e правно лице или друг субјект. Договорот за вработување може да се склучи на определено и неопределено време.…

Повеќе
Back To Top