Skip to content

Осигурување во случај на невработеност

Во рамки на работниот однос вработените се задолжително осигурани во случај на невработеност. Брачен другар може да се осигура во случај на невработеност (државјанин на РСМ) на работа во друга држава.Права на осигурување во случај на невработеност се: паричен надоместок;подготовка…

Повеќе

Загрозување на правата од работниот однос

Правата на работникот можат да бидат загрозени доколку работодавецот не го почитува Договорот за вработување, Колективниот договор или Законот за работни односи. Правата од работниот однос може да бидат загрозени и со непочитување од страна на работникот на горенаведените договори…

Повеќе
Back To Top