Skip to content

Плаќање на ненамирени обврски

Плаќање нa заостанатите ненамирени обврски по основ на придонеси од плати и персонален данок од доход Заостанатите ненамирени обврски по основ на придонеси од плати и персонален данок на доход на физички и правни лица кои вршат регистрирана дејност и индивидуални земјоделци…

Повеќе
Back To Top