Skip to content

Одговорност на работодавачот при предизвикана штета на работа

Работодавецот е одговорен во случај кога работникот во работата или во врска со работата ќе му причини штета на трето лице (освен ако докаже дека работникот во дадените околности постапувал онака како што требало). Во случај кога работникот ја причинил…

Повеќе
Back To Top