Skip to content

Пазарна вредност на станбена куќа

Кај индивидуалните куќи пресметковните бодови по метар квадратен функционална површина, пооделно се применуваат за подрум, сутерен, приземје, кат и поткровје. Пазарната вредност на индивидуалните станбени куќи се пресметува според следниве елементи:а) вид на градба и тоа за армирано бетонска, полна…

Повеќе
Back To Top