Skip to content

Одобрение за градба е потребно за градење на секаков вид објект од нова градба, доградба, надградба, реконструкција или негова адаптација.

Сервисеа ја извршува постапката за добивање на одобрение за градба, односно спроведување на целосната документација во соработка со лиценциран архитект и овластен геометар. Почнувајќи од состав на идеен проект па се до спроведување во Општината, а со цел добивање на правосилно одобрение за градба.

По завршување на постапката за одобрение за градба и завршувањето со физичкото градење, Сервисеа врши упис на објектот, доградбата, надградбата и друго со цел стекнување сопственост.

Back To Top